حمایت از معلولین

بایگانی برچسب برای جذب سرمایه

حمایت اجتماعی از معلولین

حمایت اجتماعی از معلولین

درباره تعریف حمایت اجتماعی نظرات متفاوتی مورد توجه است. این اصطلاح گاهی به وجود روابط اجتماعی و  زمانی نیز بقبه عنوان نوع ویژه ای از روابط اجتماعی همچون : رابطه زناشویی، دوستی و عضویت سازمانی…
شناسایی چالش های ازدواج معلولین

شناسایی چالش های ازدواج معلولین

احساس سربار بودن : احساس سربار بودن حسی است که باعث می شود فرد خود را در خانواده و اجتماع، موجودی اضافی تلقی کند و در طولانی مدت احساس افسردگی و ناامیدی خواهد داشت. به…