حمایت از معلولین

به افراد نیازمند کمک کنید

حمایت اجتماعی از معلولین

حمایت اجتماعی از معلولین

درباره تعریف حمایت اجتماعی نظرات متفاوتی مورد توجه است.

این اصطلاح گاهی به وجود روابط اجتماعی و  زمانی نیز بقبه عنوان نوع ویژه ای از روابط اجتماعی همچون : رابطه زناشویی، دوستی و عضویت سازمانی مورد نظر بوده است منظور از حمایت اجتماعی کمک یا حمایتی است که از جانب اعضای شبکه های اجتماعی برای فرد فراهم می شود. بنتلر و نیوکمب (2004) حمایت اجتماعی را شبکه ای از ارتباطات تشریح کرده اند که رفاقت، همکاری و تقویت احساسی را فراهم می آورد.

حمایت اجتماعی سه حیطه خانواده، دوستان و آشنایان را در بر می گیرد.

حمایت اجتماعی به میزان ادراک فرد از محبت و حمایت خانواده و دوستان و اطرافیان نیز اطلاق می شود که فرد احساس مراقبت، مورد علاقه بودن، عزت نفس و ارزشمند بودن کند که این امربخشی از شبکه وسیع ارتباطی است.

از آنجایی که معلولیت، شرایط روانی و اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد این تحقیق در پی آن است که میزان حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در این ابعاد را در میان معلولین تعیین کند و سپس رابطه خرده مقیاس های حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی را در هر یک از مولفه های روانی و اجتماعی مورد بررسی قرار دهد.

حضور فرد دچار ناتوانی جسمی ـ حرکتی ، با ایجاد مشکلات مراقبتی برای خانواده و به ویژه تجربیات استرس زا برای والدین همراه است .چنین وضعیتی مانع از آن می شود که خانواده بتواند کارکردهای عادی خود از جمله روابط اجتماعی در والدین دارای کودکان معلول، نسبت به والدین کودکان عادی کوچک تر است.

پژوهشی که آوولیو و همکارانش در سال 2013 انجام دادند نشان داد که عواملی مانند: ویژگی های دموگرافیک، روابط اجتماعی و حمایت اجتماعی از جمله عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی هر دو گروه مردم معلول و غیر معلول است. معلولین جسمی حرکتی به دلیل داشتن شرایط خاصشان نیاز ویژه ای به حمایت اجتماعی اطرافیان دارند که این می تواند شرایط زندگی و کیفیت زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد و از انجایی که مطالعات پیشین ارتباط حمایت اجتماعی با مولفه های کیفیت زندگی در معلولین جسمی ـ حرکتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین ، با توجه به این مطالب این سوال مطرح می شود که آیا رابطه ای بین خرده مقیاس های حمتایت اجتماعی با مولفه های اجتماعی و روانی کیفیت زندگی در معلولین جسمی ـ حرکتی وجود دارد؟

از دلایل اهمایت موضوع معلولیت و کیفیت زندگی معلولین، می توان به آمار بالا و رو به افزایش معلولیت با رشد و گسترش علم صنعت، تاثیر معلولیت بر وضعیت روانی و روابط خانوادگی و اجتماعی، تاثیر معلولیت جسمی ـ حرکتی بر کیفیت زندگی و سلانت روانی شاخص و انتظار مردم از کیفیت زندگی بهتر اشاره کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × دو =