بایگانی دسته بندی برای فرزند خواندگی

شناسایی چالش های ازدواج معلولین

شناسایی چالش های ازدواج معلولین

احساس سربار بودن : احساس سربار بودن حسی است که باعث می شود فرد خود را در خانواده و اجتماع، موجودی اضافی تلقی کند و در طولانی مدت احساس افسردگی و ناامیدی خواهد داشت. به…