5%

تامین تجهیزات پزشکی
  • 20000000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 900700 تومانمبلغ حمایت شده

50%

خدمات آموزشی ( تجهیزات آموزشی)
  • 1000000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 500000 تومانمبلغ حمایت شده

24%

اشتغال زایی
  • 3000000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 700000 تومانمبلغ حمایت شده