بایگانی دسته بندی برای حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی از معلولین

حمایت اجتماعی از معلولین

درباره تعریف حمایت اجتماعی نظرات متفاوتی مورد توجه است. این اصطلاح گاهی به وجود روابط اجتماعی و  زمانی نیز بقبه عنوان نوع ویژه ای از روابط اجتماعی همچون : رابطه زناشویی، دوستی و عضویت سازمانی…