بایگانی دسته بندی برای آموزش

آموزش و معلولیت

آموزش و معلولیت

یافته های جهانی نشان می دهد که تعدادی از معلولین در طول تاریخ از جریان اصلی آموزش جامعه محروم بوده اند. هم چنین آموزش آن ها همراه با جداسازی معلولین از دیگر افراد جامعه بوده…